Określenie „badanie niewybuchów” (UXO Survey) odnosi się do gromadzenia i analizy danych z wykorzystaniem odpowiednich środków technicznych w miejscu realizacji projektu.

Dzięki bogatemu doświadczeniu w zakresie badania niewybuchów na rzecz europejskiego sektora odnawialnych źródeł energii, spółka UXOcontrol może zaoferować sprawdzony w praktyce sposób prowadzenia prac w oparciu o wiodące w branży rozwiązania techniczne. W celu zlokalizowania i określenia dokładnego położenia wszystkich potencjalnych materiałów wybuchowych (EO) prowadzi się badania geofizyczne. Te same badania mogą również posłużyć w celu zidentyfikowania innych zagrożeń lub utrudnień w stosunku do instalacji farmy wiatrowej, takich jak kamienie i głazy, szczątki lub obiekty archeologiczne. W trakcie badań zwykle wykorzystujemy echosondę wielowiązkową i sonar boczny, które pozwalają uzyskać bardzo dokładne i szczegółowe mapy głębokości morza i morfologii dna morskiego. Ponadto do wykrywania przedmiotów żelaznych stosujemy rozwiązania odpowiednie do danej sytuacji, obejmujące od pojedynczych magnetometrów ciągnionych za statkiem po konstrukcje wyposażone w gradiometr montowane lub umieszczane na urządzeniu Dual MAG wing, co pozwala na skuteczniejsze prowadzenie badań w bardziej kontrolowanych warunkach.

Zarządzanie informacjami stanowi integralną część wszystkich działań prowadzonych w związku z badaniami podwodnymi i oczyszczaniem z niewybuchów. Odnosi się ono do ciągłego procesu oceny potrzeb informacyjnych, zbierania danych, analizy danych, a także przekazywania informacji ułatwiających prowadzenie prac. Badania wizualne i dotykowe wymagają ręcznego wprowadzania danych do modelu GIS. Informacje na temat potencjalnych niewybuchów (pUXO) powinny obejmować: współrzędne geograficzne, głębokość morza, typ dna, prąd, rodzaj niewybuchu, typ i stan zapalnika (uzbrojony/ nieuzbrojony/nieznany), a także głębokość zakopania/procentowe zakopanie niewybuchu itp. Dane pochodzące z bardziej zaawansowanych czujników bezpośrednio przetwarza i analizuje oprogramowanie GIS. Umożliwia ono wyświetlenie informacji georeferencyjnych w postaci grafiki lub mozaiki na podstawie każdego ze źródeł danych. Niemniej jednak dane pochodzące z czujników akustycznych i/lub magnetycznych muszą zostać poddane ocenie, w trakcie której analityk identyfikuje kontakty lub anomalie spełniające określone kryteria dotyczące materiałów wybuchowych. Nałożenie i pokazanie danych georeferencyjnych na mapach morskich pozwala scharakteryzować miejsce realizacji projektu. Inne dane, takie jak zdjęcia wykonane przez nurków lub pojazdy ROV, również okazują się przydatne po zestawieniu ich z danymi georeferencyjnymi dotyczącymi kontaktów i anomalii. Kontakty i anomalie pochodzące z czujników akustycznych i geofizycznych podlegają rutynowej weryfikacji w celu potwierdzenia prawidłowości działania czujników. Weryfikacji wizualnej zwykle dokonuje nurek lub przeprowadza się ją na podstawie obrazu z kamery zamontowanej na ROV/ROD/AUV.

Dzięki naszemu wewnętrznemu centrum danych i specjalistom ds. GIS możemy dostarczyć wyczerpujące i dokładne dane oraz wybierać cele na podstawie przeprowadzonej oceny zagrożeń pochodzących od niewybuchów (UXO) zgodnie z wymaganiami projektu. Po kontroli jakości dokonanej przez kierownika zespołu ds. badań i niszczenia materiałów wybuchowych (EOD), klientowi przekazane zostają Master Target Catalogue oraz dane GIS.

Nasz certyfikowany i rozwijany system zarządzania jakością pozwala zagwarantować najwyższy poziom zapewnienia jakości, natomiast nasze systemy gromadzenia danych zapewniają integralność i bezpieczeństwo danych.