Ocena ryzyka związanego z niewybuchami (UXO) jest analizą bazującą na ocenie zagrożeń pochodzących od niewybuchów (UXO). W niektórych przypadkach oba te badania prowadzone są jednocześnie. Ocenę tę przeprowadza się w celu określenia ryzyka, jakie zagrożenia pochodzące od niewybuchów (UXO) mogą stanowić w odniesieniu do projektu. Prawdopodobieństwo znalezienia i zdetonowania niewybuchu (UXO), a także wynikłe z tego skutki stanowią kluczowe elementu wyżej wymienionej oceny ryzyka związanego z niewybuchami (UXO).

Jest to badanie bez angażowania środków technicznych, które zwykle obejmuje analizę dostępnej dokumentacji, informacji pochodzących z instytucji centralnych i innych istotnych źródeł informacji. Takie badanie może z natury mieć szeroki zakres, obejmować cały region lub też może być zawężone do ściśle określonego obszaru.
Ogólnie rzecz ujmując, koszty i czas przeprowadzenia badania zmniejszają się wraz z zawężaniem jego zakresu. Gromadzone informacje mogą pochodzić z archiwów państwowych, wojskowych baz danych, dokumentacji z czasów wojny, różnych map, zapisów z neutralizacji niewybuchów, dzienników okrętowych, w których udokumentowano przeprowadzone działania, map morskich, publikacji żeglarskich, zapisów dotyczących wcześniej odzyskanej amunicji, dokumentów ogólnie dostępnych, baz danych opracowanych przez prywatnych naukowców, społeczności nurków rekreacyjnych oraz innych istotnych źródeł. Informacje te są czasami dostępne w bazach danych systemu informacji geograficznej (GIS), z których korzysta się podczas badań bez angażowania środków technicznych. Podobnie jak w przypadku każdej oceny ryzyka, także ocenę ryzyka związanego z niewybuchami (UXO) należy traktować jako „żywy” dokument podlegający okresowemu przeglądowi, na podstawie którego odpowiednio się go aktualizuje.