Określenie „badania historyczne” odnosi się do gromadzenia i analizy danych bez angażowania środków technicznych w miejscu realizacji projektu. Zebrane dane pozwalają zyskać lepszą wiedzę na temat występowania, rodzaju, rozmieszczenia niewybuchów oraz ich otoczenia. Dzięki tym badaniom można bardziej precyzyjnie określić, czy niewybuchy (UXO) w danym miejscu występują, a także są one pomocne przy badaniu samych niewybuchów oraz oczyszczaniu z niewybuchów i pozwalają logicznie uzasadnić ustalenie priorytetów oraz podejmowane decyzje.
Pracownicy spółki UXOcontrol zapoznają się z informacjami pochodzącymi z wielu źródeł, w tym między innymi z: dokumentacją wojskową i historyczną, mapami kartograficznymi, wcześniej odzyskanymi niewybuchami (UXO), a także raportami z badań fizycznych itp., stanowiącymi podstawę do przeprowadzenia analizy.